Minulý článek Česká republika – země bez šancí? analyzoval současnou neveselou situaci, která jen potvrzuje naše předešlé články (viz např. Kalouskův závod u dna).

1. Seriózní analýza odborů

Českomoravská konfederace odborových svazů předložila návrhy „Řešení současné ekonomické krize v České republice“. Podívejme se na ně podrobněji. V úvodní části je vyhodnocen vývoj HDP a faktory, které se na něm podílely.

ČMKOS se ve své analýze v úvodu věnuje zejména faktoru konečné spotřeby domácností, která byla stlačena v průběhu jednoho roku o 3,5 %, což se nikdy za posledních 20 let nestalo.

Pro rok 2013 počítá ČMKOS s dalším poklesem HDP o 1- 1,5 %, zatímco ČNB ve své makroekonomické predikci uvažuje o nulovém růstu. Ministerstvo financí zatím uvádí 0,1% růst. Ovšem Kalouskova instituce se mýlí permanentně, což je řečeno hodně diplomaticky. Striktnější ekonomové by řekli, že české MF prostě lže.

Vzhledem k vývoji nezaměstnanosti a poklesu poptávky v Německu a poklesu prodeje nových aut v celé eurozóně, budeme muset asi počítat s propadem HDP vyšším, a hlavně se na to připravit. Vzhledem k tomu, že spotřeba domácností bude nadále klesat v důsledku drsné antisociální vládní politiky, hrozí stáčení spirály směrem dolů mnohem rychleji. Nedostatečnou pozornost věnuje ČMKOS rozboru stavebnictví, které se propadlo již 4. rokem za sebou.

2. Návrhy odborů

Návrhy řešení ze strany ČMKOS jsou následující, projdeme v zásadě body 1. a 2.

1. Posílení práva a spravedlnosti, zajištění rovných příležitostí pro život a podnikání
a) vypracování komplexního plánu boje proti korupci, daňovým únikům, praní špinavých peněz, práci na černo, lichvě atd…

Toto není možné bez razantních změn zákonů a bez nových tváří v české politice, které se nenechají koupit. Chybí silná kontrola občanské společnosti a angažovanost médií. S tím souvisí další dva body, které se přímo dotýkají selhání současné vládní koalice:

b) okamžité zastavení současných reforem vládní koalice
c) nastolení pořádku v oblasti veřejných rozpočtů

Pro rok 2014-2015 hrozí díky „reformám“ propady příjmů státního rozpočtu a to by znamenalo další zadlužování země. A to musíme vzít v úvahu, že v důsledku prohloubení recese dojde tak jako tak k nižšímu výběru daní. Nastavení současného daňového systému popírá jakékoli principy a pravidla pro fungování spravedlivého, sociálně únosného a efektivního daňového systému. ČMKOS si musí uvědomit, že problém se nedá vyřešit zaváděním registračních pokladen, s čímž mají velké zkušenosti Italové, a stejně jsou kanály, kudy jim utíkají obrovské daně, někde úplně jinde. Daňový systém by se měl přiblížit k systémům našich vyspělejších sousedů, především k těm, které se osvědčily.


2. Podpora růstu ekonomiky, konkurenceschopnosti a zaměstnanosti

a) stabilizace schodku rozpočtů okolo 3 % HDP. ČMKOS navrhuje zvýšení plánovaného deficitu cca o 15-20 mld, tyto prostředky mají být využity na podporu prorůstových opatření.

Zadlužení se bude zvyšovat dále, i kdyby deficit státního rozpočtu byl v roce 2013 nulový. Pokud bude výše úrokové sazby na obsluhu státního dluhu vyšší než procento hospodářského růstu, dluh poroste tak jako tak. Neschopnost splácet úroky (nikoliv dluh) z přírůstku výnosů ekonomiky, se kterými lze počítat nejdříve ve střednědobém horizontu, znamená další krácení už tak osekaných výdajů státního rozpočtu.

3. Jak jsou reálná navrhovaná opatření?

ČMKOS uvedená opatření znamenají okamžité nasazení značných investic státu. Ať už je to dostavba 3. a 4. bloku Temelína, kde není předvídatelná situace na evropském energetickém trhu a ekonomická návratnost může být značně zkomplikována vícenáklady stavby jako ve Finsku. Projekt rozvinutí vodní dopravy na Labi je sice hezký, ale finanční návratnost ve střednědobém horizontu nedosažitelná. Výstavba 50 tisíc bytů pro nájemní bydlení - bohulibý projekt, není však vyřešeno z čeho ho financovat. Tyto megaprojekty zahajovat v době recese ekonomiky a na dluh nevyřeší problém celkové nezaměstnanosti, protože absorbují pouze malou část dnešních nezaměstnaných.

Od roku 2000 ubylo v zemědělství 100 tisíc pracovních míst a Česká republika je přitom závislá na dovozu potravin. Program navrhuje zajištění zvýšení podílu tuzemských potravin na spotřebě na 90 %. Jaký program a jak ho financovat řečeno v materiálu není. Tady by mohly pomoci transparentní regionální banky, fungující na etických principech. Ty by mohly být ve vlastnictví státu nebo krajů a jejich základní kapitál by mohl být získán z výnosů zvýšených daní současných bank (14-16% zdanění vysoce ziskových v Česku působících bank proti 25% a vyššímu zdanění v zemích jejich matek je výsměchem českým obyvatelům). Viz naše tematické číslo věnované etickému bankovnictví (2013-10) a alternativní ekonomice (2013-12).

Zdroje na podporu inovací, technického školství, vědy a výzkumu a podpoře českého exportu na trhy i mimo EU by se našly, pokud stát nepůjde do megaprojektů, u kterých nejsou přínosy v krátkodobém horizontu prokazatelné.

Samostatnou kapitolou je podpora malého a středního podnikání. I zde je jedinou cestou zvýšení úrovně školství a společenského ohodnocení skutečné, hodnoty vytvářející poctivé práce, a omezení počtu míst na ekonomických, právnických a humanitních oborech a orientace na posílení kvalifikační úrovně pro primární a sekundární sektory národního hospodářství.

4. Boj proti nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu vyloučení

ČMKOS navrhuje vypracování „národního plánu boje proti nezaměstnanosti a chudobě“. Tato část si zasluhuje samostatnou analýzu, na kterou zde již není prostor. Bez nastartování procesu vytváření makroekonomické rovnováhy v rámci magického čtyřúhelníku a spravedlivého rozdělování národního důchodu, je realizace sociální politiky v načrtnutém rozsahu nemožná.

Chvályhodný je rovněž akcent na zamezení lichvy, hazardu a finančního parasitismu na nejzranitelnějších členech české společnosti, ať už jsou to nezaměstnaní, důchodci nebo osamělé matky s dětmi. Neuvěřitelné zlo zachvátilo českou kotlinu, rozšířilo se v plné síle a otevřelo dveře dokořán silám, které budou chtít vládnout pevnou rukou. A to bude znamenat konec málo funkční současné demokracie v Čechách.