Na podzim léta Páně 2011 se po oficiálních oslavách listopadových událostí roku 1989 objevila v tisku fotografie tří pánů v kostelní lavici: Petr Nečas, Václav Klaus a Dominik Duka.<a title="Nesvatá trojice 15.02.2011" href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=730&amp;pg="> Co mají ti tři společného</a>? Jakou náplň práce má arcibiskup? Nebo má spíš poslání? Hledání na internetových stránkách vedlo až k Prohlášení ČBK z ledna 2011. Toto <a title="Česká buskupská konference" href="http://www.ado.cz/system/files/Prohlaseni_biskupu_CR_-_leden_2011.pdf">Prohlášení</a>, nebo spíš pamflet, popudil mnohé věřící. Někteří z nich se proti myšlenkám v něm obsažených ohradili. Do redakce Umlaufovin přišla korespondence paní Hejné a pana arcibiskupa. Paní Hejná na Prohlášení reagovala a žádala o zveřejnění (viz <a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=733">tento článek</a>). Ale položené otázky nešlo přejít jen tak. Postoje biskupů zneklidňují mnohé věřící. Spontánně se utvořilo společenství lidí, které zformulovalo společný dopis s dotazy otci arcibiskupovi Dukovi. Předpokládali jsme, že o rozhovor obyčejných lidí "zdola" s&#160; arcibiskupem Dukou bude mít zájem Katolický týdeník. Nabídli jsme proto redakci KT texty ke zveřejnění. Z Katolického týdeníku přišlo následující sdělení:
"Tématům, na něž jste se arcibiskupa Duky tázali se věnujeme průběžně a věnovat také budeme i v budoucnu. Text odpovědí arcibiskupa Duky pro Vás a Vaše společenství proto tisknout nebudeme."
Toto odmítnutí se stalo důvodem, proč jsme se rozhodli rozhovor publikovat na našem webu. Originální <a target="_blank" href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/clanky/image/759_Duka-dopis.jpg">dopisy</a>&#160; a maily máme uloženy v redakci umlaufovin. Otázky rozhovoru byly odeslány v úterý 20.4. 2011 jako doporučený dopis, viz dolní text.
___

Vážený pane arcibiskupe,

jsme společenstvím věřících, kteří mezi sebou diskutují o problémech současné společnosti i církve. Ve svém životě se setkáváme s řadou pohledů a bylo by pro nás přínosem znát také Váš názor na přiložené otázky. Vaše úvahy by byly jistě velmi cenným obohacením naší další diskuze.

Předem děkujeme za Váš čas věnovaný našemu dopisu.

Jitka Hrušková
a dalších třináct signatářů
___

Odpověď přišla dne 10. května 2011.
___

Vážená paní magistro Hrušková, vážené společenství věřících,

děkuji za Váš dopis s otázkami. Jsem rád, že ve společenství diskutujete o problémech současné společnosti i církve. Rád Vám proto na položené otázky zasílám svou odpověď.

1/ Na čem&#160; v současné době pracujete? Proč nevyužíváte více laické absolventy teologických fakult, ženaté muže k jáhenské službě, a ochotné věřící ke službě v církvi? Jejich početní zastoupení je malé. Jaké konkrétní kroky k většímu zapojení laiků ČBK podnikne?

V současné době pracujeme na arcibiskupství na pastoračních plánech pro celou diecézi, na ČBK kromě běžné agendy také na otázkách kolem majetkoprávního vyrovnání státu a církví.

2/ V nedávné době byla veřejně zpochybněna opravdovost víry kněze katolické církve Vaší diecéze, P. Halíka prezidentem republiky. Budete nějak reagovat?

Ne

3/ Církev v historii apelovala na bohaté, aby se dělili s potřebnými. Dozvídají se i dnes naši zámožní spoluobčané včetně politiků o nutnosti dávat ze svého nadbytku?

Církev nejen na solidaritu bohatších s chudšími apeluje, ale také ji v praxi uskutečňuje - bohatší diecéze a farnosti přispívají chudším, práce charity v Africe (nemocnice, školy). Řada bohatých spoluobčanů a politiků přispívá na charitativní projekty.

4/ Nezaměstnanost a bezdomovectví dnes bohužel nepatří k alternativnímu způsobu života, ale jsou průvodním jevem nadvlády dravého kapitalismu. Nezaměstnaní a bezdomovci jsou obětmi na oltářích božstva peněz. Co pro tyto lidi církev dělá&#160; předtím, než se stanou klienty charitních center?

Nejsem si jistý tak vyhraněným soudem, že bezdomovectví a nezaměstnanost jsou jen a jen jevem&#160; "nadvlády dravého kapitalismu".&#160;&#160; Církev není jen organizace, nebo hierarchie, ale všichni věřící, tedy otázka je spíše individuální. Tam, kde není osobní přístup úspěšný, nastupuje nabídka pomoci od církve jako organizace.

5/ Máte osobní zkušenost s vězením, životem ve strádání, vnuceným mlčením. Vaše nynější postavení Vám umožňuje veřejným&#160; vystupováním ovlivňovat státní úředníky. Jakým způsobem využíváte tuto možnost ke zkvalitnění života strádajících a marginalizovaných?

Arcibiskup není ombudsman. Domnívám se, že důrazem na určité hodnoty se snažím oslovit každého, komu není osud strádajících lhostejný.

6/ Nedávno uplynul rok od vašeho jmenování arcibiskupem. Prohlubujete&#160;&#160; mezicírkevní dialog jako součást ekumenické spolupráce i ve společném veřejném působení?&#160; Existuje konkrétní příklad praktické společné činnosti katolíků s nekatolickými křesťany?

Ekumenický dialog vedeme o nejrůznějších otázkách, v současnosti v oblasti médií, zdravotnictví, obrany či vztahů se státem.

7/ Desatero je nápovědou a orientací pro různé situace v životě. Katolická obec věřících se pravidelně v kostelích modlí za své politiky. Denně slyšíme v rádiu i televizi&#160; zpravodajství o výkonu veřejné moci, která na žádné morální zásady nedbá. Měl jste už v nové funkci příležitost poukázat na nekalé praktiky minulých let - tunelování, rozkrádání veřejného majetku, korupci a kupování podílu na moci a vládě&#160; bohatými lidmi?

Každý,&#160; kdo poslouchá mé promluvy,&#160; přednášky či glosy na ČRo si může udělat obrázek, jak se k dané problematice vyjadřuji.

8/ Pojmů vlast a národ, se velmi úspěšně zmocnili šikovní manipulátoři s otevřeně fašistickými tendencemi. Veřejnou činností církve ve společnosti je i pravidelné připomenutí&#160; národních světců a důležitých událostí českých dějin.&#160; Nechá si církev ukrást i národní symbol, svatováclavskou korunu, když si ji některá z&#160; "nových politických stran" dá na svůj předvolební&#160; billboard?
&#160;&#160;
Církev není nacionalistická, ale zdůrazňuje dobré tradice, odkaz minulosti, hrdost na příslušnost k národu. Otázce po krádeži národního symbolu nerozumím, jak by si mohla církev nechat ukrást národní symbol?

9/ Jste hlavou&#160; české&#160; katolické církve a znáte důvěrně její problémy. Celá křesťanská Evropa&#160; je na tom podobně a jistě by se našlo&#160; mnoho společných&#160; témat .&#160; Scházíte se někdy s kolegy, nebo probíhá nějaká trvalá spolupráce?
&#160;
Probíhá trvalá spolupráce v rámci evropských biskupských konferencí, existují pravidelné kontakty se sousedy v zahraničí.

10/ Domníváte se, že (ekonomický a politický) způsob fungování západní civilizace je trvale udržitelný?

Na tuto otázku se nedá odpovědět jednou větou.&#160; Kdo se o to snaží, je buď demagog, nebo ideolog. Obecně se dá jen říci, že západní civilizace je na určitém rozcestí a je otázka, kam se vydá.

Chtěl bych Vás upozornit na internetové stránky České biskupské konference tisk.cirkev.cz, na mé stránky www.dominikduka.cz, na Katolický týdeník a další informační zdroje. Při jejich sledování naleznete obsáhlejší odpovědi na Vaše otázky.

Celému Vašemu společenství věřících posílám své požehnání
Mons. Dominik Duka
arcibiskup pražský