Milé a bezprostřední video s Františkem Ringo Čechem jsem viděl v době, kdy na něm byla dávka asi 800 kliků. Litoval jsem, že je tak zastrčené a opuštěné. Mezitím jej zpopularizovaly Literární noviny, pak samozřejmě lidé přes maily a nyní vidělo video přes půl milión lidí. Volky nevolky se o něm musela zmínit i velká média.

 Plugin disabled

Plugin flash cannot be executed.


Z hlediska hermeneutiky ukazuje spontánní výplod známé osobnosti mimo jiné i zajímavý případ apokalyptické vize světa. Základní zdroj apokalyptiky najdeme v knize Daniel popisující příchod „Syna člověka“ (Da 7,13). Pak následují proroctví týkající se „konce času“. Podívejte se na tu část Ringova rozhovoru, kde mluví o kosmické události nazvané "hroznej mazec".

Apokalyptickou vizi přebírá evangelium, zejména Matoušovo, líčením událostí, které mají nastat těsně před koncem světa (kap. 24). Apoštol Pavel apokalyptí ve dvou dopisech psaných křesťanské obci do Soluně. Novozákonní apokalypsou v čisté podobě je poslední dílo Nového zákona, Kniha Zjevení. Video týkající se konce demokracie v Česka a oné události nazvané "strašnej průser", má shodnou strukturu s biblickým líčením konce času. Písmo nejprve zmiňuje kladnou událost, tj. dostavení chrámu v Jeruzalémě zhruba dokončeným po návratu z babylónského zajetí v letech 400 př. Kr.

Video se pochopitelně vztahuje k sametové revoluci, kterou Ringo vzal za svou i tím, že šel do parlamentu. Jenže do parlamentního chrámu disidentské demokracie přišel démonický znesvětitel. Podle představ knihy Daniel jím byl syrský král Antioch IV. Epiphanes (215–164 př. Kr.). Tento rozhodný přívrženec řecké kultury umístil v Jeruzalémském chrámě pohanskou sochu Dia, čímž vyvolal povstání Makabejských proti syrské nadvládě, jež skončilo obnovou chrámu a Judského království za dynastie Hasmoneovců (166–129 př. Kr.). Celou událost slaví židovský svátek chanuka. Novozákonní apokalyptické znesvěcení se týkalo druhého zničení Jeruzalémského chrámu Římany během židovského povstání v roce 70 po Kr.

Podle dnešního apokalyptika Ringa znesvětila demokracii v letech 1990-97 démonická síla zvaná ODS. Tyto historické skutečnosti (zničení Jeruzalémského chrámu a nástup zlodějské ODS) jsou v mesianistickém scénáři dějin zasazeny do vzdálené budoucnosti. Tuto část scénáře posledních dní popisuje zvěstované video-proroctví o „ruce prozřetelnosti“. Vousatý Ringo je důvěrně seznámen se soudobými událostmi, tj. například s vytunelováním Pražských vodovodů a kanalizací. V knize Daniel znal autor nemravnou vládu syrských diadochů. Apokalyptika jako literární žánr však přesune známá historická fakta do vzdálené budoucnosti, a to formou tzv. vaticinio ex eventu (proroctví z minulé události). Sibylina proroctví týkající se budoucnosti jsou postavena na stejném principu jako Ringovy chmurné vyhlídky stavu české kotliny: "Rozkradli všechno, kluci! Všechno! Ale jak!"

K této apokalyptické události je třeba vztáhnout onu slavnou větu o tom, že je třeba tlačit na druhou stranu vrat, protože těch deset, kteří v parlamentu nekradou a nelobují pro své zájmy, ti jsou trvale uráženi a napadáni zběsilým českým tiskem. Totéž ukazuje struktura apokalyptiky v Bibli navázaná na nástup démonických sil zla. Po znesvěcení svatyně lid uprchne do hor a začne dlouhé období zkoušek, hladomoru a válek (Mk 13,14–28). Bůh přes všechny zkoušky zachová díky intervenci andělských sil svatý zbytek Izraele zapsaný v knize (Da 12,1) či boží lid vyvolených (Zj 17,14). Tento svatý demokratický zbytek zmiňuje Ringo hned na začátku: "tam je nás v tom parlamentu deset, co si nenecháme platit."

Celá apokalyptická epocha bude doprovázena děsivými astronomickými úkazy: „Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.“ (Mt 24,29). Viz onu chmurnou část videa o hanbách a urážkách slušných demokratů, která vyúsťuje v přicházející a neodvratnou událost, v níž "se lidi budou zabíjet". Stejně tak Ringo tvrdí, že "všechno zapadá do sebe a všechno k tomu spěje". Realitický apokalyptik Ringo si rovněž myslí, že slabé síly demokratů nemohou zlu vzdorovat. I tak se snaží o nemožné, protože nemůže jinak. Taktéž biblický optimismus praví, že vyhrajeme, ale ne vlastní silou. Starý i Nový zákon se shodují v líčení závěrečné fáze předcházející poslední soud. Dojde k rozhodné bitvě (Da 11,44), například na místě zvaném Armagedon (Zj 16,16), kde budou drtivě poraženy všechny síly zla. Podle Janovy apokalypsy pak dojde k nastolení tisíciletého království spravedlivých (Zj 20,4–8). Ale toho se asi nedožijeme. Aspoň něco dělejme pro to, aby vrata zůstala vůči proudu zla jen pootevřena, nikoliv vyvrácena dokořán.