V Poslanecké sněmovně leží vládní návrh zákona ST - 569, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Tato úprava se týká všech stran a hnutí. V ČR je k datu 26. 5. 2015 aktuálně registrováno 218 stran a hnutí.

Proč se má novelizovat zákon o partajích

Vyjmenuje stručně hlavní důvody. Stávající struktura finančních zpráv předkládaných stranami a hnutími nezobrazuje dostatečně jasně skutečný tok peněžních prostředků. Nejsou transparentní účty, není věrohodné účetnictví. Systém kontroly hospodaření stran a hnutí nezahrnuje nezávislý kontrolní orgán a je omezen pouze na kontrolu úplnosti výročních finančních zpráv za uplynulý kalendářní rok a doplněných výročních finančních zpráv stran a hnutí z předchozích kalendářních let z hlediska zákonem č. 424/1991 Sb. požadovaných náležitostí. Dosavadní pravidla pro výběr auditora nezajišťují dostatečně jeho nezávislost. Partaje jsou ve vatě, jak všichni za posledních 20 let dobře víme. Takže můžeme shrnout hlavní problémy:

  • Existuje pouze formální kontrola bez sankce;
  • finanční zprávy předkládané stranami a hnutími nejsou veřejnosti snadno dostupné, celé jsou vydány jen na vyžádání, bez kontroly širší občanskou veřejností;
  • systém sankcí je omezený na postih za nezákonné přijetí pouze peněžitých darů, jiná porušení zákonných povinností je možné sankcionovat až v rámci pozastavení činnosti stran a hnutí, resp. jejich nuceného rozpuštění.

Kritika současného stavu přicházela z různých stran. Nyní se zdá, že vznikl ve Sněmovně určitý konsensus ohledně předběžného návrhu zákona.

Cíl novely o partajích

Má se strukturovat přehled příjmů a výdajů stran a hnutí tak, aby dostatečně zobrazovaly skutečný tok peněžních prostředků. Do zákona byl doplněn v § 17 a 18, tedy účetní pravidla pro provoz stran. V případě příjmů z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku musí partaje uvést výčet příslušného majetku spolu s dosaženým příjmem. V případě příjmů vznikajících z účasti na podnikání musí identifikovat příslušné podnikatelské subjekty a výši dosažených příjmů získaných stranou a hnutím z podnikání daného subjektu. V případě příjmů z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí musí uvést výčet jednotlivých akcí spolu s dosaženým příjmem a jeho strukturou. V případě zápůjček a úvěrů uvést jejich poskytovatele spolu s poskytnutou výší a jejich podmínek.

Do zákona byl doplněna informační povinnost ve vztahu k úřadu. Provozní výdaje uvádět v členění na výdaje na nákup zboží a na nákup služeb s tím, že nakoupené zboží a služby budou specifikovány dle jejich charakteru (např. reklama, poradenské služby atd.) a poskytovatele. V případě mzdových výdajů musí partaje uvést počet vyplácených osob a druh vykonávané práce. Musí vést přehled bezúplatného plnění poskytnutého straně a hnutí s uvedením identifikačních údajů poskytovatele a obvyklé ceny, zároveň zvlášť uvést poskytovatele, kteří jsou členy strany a hnutí.

Kontrola financí

Vznikne systém kontroly hospodaření stran a hnutí. Do zákona byla doplněna povinnost předložit úřadu výroční finanční zprávu. Informační obsah zprávy musí splňovat předepsané členění a obsahovat závaznou strukturu údajů. Do zákona byl doplněno zřízení samostatného kontrolního úřadu a stanovují se dohledové pravomoci, samostatná kontrolní činnost. Ustavuje se nový systém hodnocení výročních finančních zpráv a jejich zveřejnění ve vazbě na dále navrhovaný způsob řešení nezávislého monitorování financování stran a hnutí

Dále se zpřísnila pravidla pro výběr auditora. Do zákona byl doplněn detailní popis účetní závěrky stran a jejich korporací. Rotace auditorů vylučuje trvalý „jednostranný“ pohled na účetnictví strany a hnutí. Zlepší se dostupnost údajů o hospodaření stran a hnutí pro veřejnost pro účely veřejné kontroly. Do zákona byl doplněna povinnost zveřejnit adresu internetové stránky, na které je zpřístupněn přehled platebních transakcí na zvláštním (transparentním) účtu. Pro účely kontrol oznámí strany a hnutí a politické instituty Úřadu tuto adresu, a ten ji zveřejní na svých internetových stránkách.

Vznikne systém sankcí v oblasti hospodaření stran a hnutí, které budou efektivně reagovat na porušení jednotlivých povinností. Sledování jsou dárci všech typů: fyzická osoba, právnická osoba, pravidla hospodaření stran nebo hnutí. Jsou nastaveny limity darů i sankce za nedodržování pravidel.

Sporné změny, námitky

Základní námitkou ochránců starých pořádků vládnoucích posledních 20 let je samotné ustavení nového kontrolního orgánu pro partaje, a to přesto, že se jedná se pouze o finanční kontrolu. Jenže finanční úřad toto dělat nemůže, protože strany musí být nezávislé na státu, hlavně pokud se jedná o kontrolu jejich hospodaření. Musí se předejít účelové nátlakové dehonestační kampani přes nedoložená nařčení apod. Nejvyšší kontrolní úřad NKÚ to dělat nemůže bez změny ústavy, může kontrolovat jen veřejné prostředky.

Politické strany nemají své finance veřejné. Jsou to samostatné právnické osoby s vlastními finančními prostředky a s vlastním systémem hospodaření. Pouhý příjem státní dotace nebo daru nezakládá možnost kontroly ze strany NKÚ. Nakonec z toho vyšlo jako řešení zřídit nějaký samostatný kontrolní úřad. Bude podléhat zákonu o státní službě, měl by být nestranný. Je to jediná možnost jak splnit všechna omezení a něco pro kontrolu hospodaření politických stran udělat.

Stanovisko aktivistů z Rekonstrukce státu

Kdo sleduje politickou scénu v ČR, ten ví, že zásadně platí: kdo maže, ten jede. Novela zákona se má postarat o to, aby se jelo podle závazných pravidel. Své připomínky k návrhu zveřejnili aktivisté.

[http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/pruhledne-financovani-politickych-stran-a-volebnich-kampani|rekonstrukcestatu.cz] wrote:
Politické strany a volební kampaně jsou v ČR vedle státních příspěvků financovány zejména z darů osob a firem. I někteří vrcholní politici přiznávají, že strany jsou často financovány z „tunelování" veřejných zakázek, evropských dotací nebo „kupováním" politických rozhodnutí. Skutečný původ peněz většinou není možné vypátrat - kvůli nedostatečným pravidlům pro financování stran. Pokud budou strany muset hospodařit transparentně, velmi se jim ztíží možnost černého financování jejich činnosti a volebních kampaní.


Proces přípravy tohoto návrhu je pod dozorem aktivistů od samotného počátku, a je to na něm znát. Norma je kvalitní, je skutečně v praxi použitelná. Je to ukázka solidní spolupráce, a to se českých poměrech nevidí často. Viz naše minulé články k problematickým návrhům Rekonstrukce státu, které nakonec málem zničily NKÚ (Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci).

Některé z přetrvávajících nevypořádaných námitek RK jsou v Příloze 3 Připomínky k paragrafovanému znění novely. Jsou tady podrobně zpracované návrhy pro jednání výborů PS a poslaneckých klubů.

V čem jsou aktivistické návrhy problematické

Aktivisté navrhují zpřísnit tresty za zapojení externích zdrojů do financování partají. To příčiny neřeší, krmení bestie bude pokračovat i tak. Veřejnost možná uklidní výše udělené pokuty zveřejněné ve sdělovacích prostředcích. Trest zaujme, ale nezapůsobí. Drakonické tresty zvyšují nedůvěru občanů v partaje, které už dlouho dávno nejsou moc věrohodné. To přispívá k podrývání systému demokratické správy.

Řešení je jen jedno - důsledná kontrola účetnictví. K tomuto účelu jsou v zákoně obsaženy všechny potřebné nástroje. Jednoduše stačí vracet neoprávněně zapojené zdroje obratem zpět poskytovateli. To samo o sobě by mělo stačit jako výchovný prostředek. Sankce a pokuty jsou v zákoně nastaveny přiměřeně možnostem i malých stran. Proporcionální pokuty (citelnost sankce) s ohledem na velikost financí partaje u nás zákony neuplatňují, ale v tomto případě by to bylo žádoucí. Je to námět na pozměňovací návrh.

V návrhu Rekonstrukce státu je však pozoruhodně podivná bota. Není omezen příjem darů ze zahraničí od „politicky motivovaných“ sponzorů. Je to záměrné opomenutí vlády i aktivistů Rekonstrukce státu? V § 18, v odstavci 1 se vymezuje, kdo nesmí straně poskytnout dar na její činnost. Pod písmeny j) a k) jsou zmíněni zahraniční dárci. Ta základní bota je v bodu j), cituji:

  • j) od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti.


Málem půlka světa dnes dokládá, kam to vede, když cizí mocnosti financují v cizích zemích hybridní války, převraty, nepokoje, majdany, a ty či ony barevné revoluce. Právě tyto dary by měly být úplně vyloučeny. Zahraniční subjekty by neměly takto zasahovat do naší politické soutěže.

Evropský parlament vyvíjí mimořádnou snahu zakázat politickým stranám financování z Ruska a dalších zemí mimo Evropskou unii. Heslem dne je boj s ruskou propagandou. EP položil na stůl výzvu Evropské komisi, aby předložila návrh právního předpisu zakazujícího financování politických stran v EU politickými nebo hospodářskými subjekty mimo EU.

Proč to trochu neposunout, vážení poslanci. Zahraniční subjekty by neměly zasahovat do politické soutěže, a to pod žádnou záminkou. Co se doma uvaří, to se doma sní. Ovlivňovat směřování politiky mimo domácí zájem podsunutou agendou nikomu v dlouhodobé perspektivě nepomůže. Zákonnou úpravu v rámci zákazu mají v tomto bodě jak USA, tak Ruská federace. Obě tyto velmoci si do svých domácích věcí cizími subjekty mluvit nenechají.


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč
Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!