Odpověď se týká článku <a href="http://umlaufoviny.com/www/res_publica/Redakcni_system/index.php?clanek=745">Otevřený dopis na SÚJB</a>, který jsme publikovali dne 24. března 2001.

&#160;

V Praze 8. 4. 2011

Vážený pane Umlaufe,

Děkuji za Váš zájem o problematiku jaderné bezpečnosti a roli státu a státního dozoru při regulaci rizik doprovázejících využívání jaderných technologií. Pokusím se odpovědět na otázky a podněty, které jste Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost adresoval v otevřeném dopise ze dne 24.3.2011.

Naši roli chápete správně. Úkolem SÚJB je dohlížet na to, aby v souladu s poznatky vědy a techniky byla odpovídajícím způsobem zajištěna ochrana jednotlivce, společnosti a životního prostředí před možnými škodlivými účinky ionizujícího záření. Kontrolujeme bezpečné využívání jaderné energie a ionizujícího záření na šesti provozovaných jaderných blocích v Dukovanech a Temelíně, na třech výzkumných reaktorech, ve dvou skladech použitého jaderného paliva, ve třech trvalých úložištích radioaktivního odpadu, na třech stovkách pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji, včetně 49 oddělení nukleární medicíny, na cca 4800 zařízeních s uzavřenými radionuklidovými zdroji, včetně 50 radioterapeutických oddělení, gama nože a dvou průmyslových ozařovačů a na zhruba 8 tisících rentgenů, z nichž je 6200 používáno v lékařství.

Zde bych ráda upozornila na celosvětově přijatý princip jednoznačné a nedělitelné odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení a pracoviště se zdroji ionizujícího záření za bezpečnost při všech činnostech, které vykonává. Stát „pouze“ stanovuje pravidla, dohlíží na jejich dodržování a v případě potřeby jej vymáhá. Oslovovat nás tedy jako spoluvykonavatele některých činností ne vždy vystihuje realitu (například SÚJB nechladí žádné palivové soubory)

Nyní k jednotlivým konstatováním a otázkám z Vašeho dopisu.

1. Po výbuchu vodíku na jaderné elektrárně Fukušima nedošlo k žádnému uvolnění vyhořelého paliva, jak uvádíte. Uvolněna byla pouze stopová množství štěpných produktů. Systém skladování vyhořelého paliva je standardní na všech provozovaných jaderných elektrárnách ve světě. Čerstvě vyvezené palivo je vysoce radioaktivní, proto je manipulace s ním omezena na nezbytně krátkou vzdálenost. Postup výměny jaderného paliva a zdůvodnění, proč jsou bazény skladování umístěny přímo u reaktoru, byly popsány v článku (odkaz) publikovaném na serveru zvedavec.org. V závislosti na tom, jak bylo palivo používáno, avšak nejdříve po pěti letech, kdy klesne jednak jeho radioaktivita, jednak zbytkový tepelný výkon na definovanou úroveň, se povolí vyvezení paliva do skladovacích obalových souborů.

2. Na Dukovanech i Temelíně jsou vyhořelé palivové soubory skladovány a chlazeny zcela standardně v tzv. „bazénech vyhořelého paliva“ v reaktorové hale. Nerozumíme přesně, co si představujete pod termínem „nechráněné“. V Dukovanech jsou bazény umístěny na reaktorovém sále a funkce kontejnmentu je tvořena systémem „ochranné obálky“. V Temelíně jsou bazény umístěny přímo v kontejnmentu.
Pokud otázkou stran ochrany bazénů narážíte na událost na Fukushimě Dai-ichi, je nezbytné zdůraznit, proč k havárii došlo. Důvodem nebylo nevhodné umístění či „fyzicky“ nechráněné bazény, příčinou byla ztráta elektrického napájení čerpadel chladicích systémů.
Z tohoto pohledu jsou bazény Temelína i Dukovan zabezpečeny více, než jsou běžné standardy. V Temelíně i Dukovanech je voda v bazénech chlazena třemi nezávislými systémy (3 x 100% záloha, na chlazení stačí pouze jeden v provozu), přičemž každý systém je napájen z jiného dieselgenerátoru (pro případ kompletního výpadku vnější sítě). V Temelíně lze k chlazení a doplňování bazénů použít i další tři havarijní systémy (3 x 100%), opět každý napájen z jiného dieselgenerátoru, v Dukovanech lze alternativní havarijní chlazení zajistit přemanipulací (chlazení jinými systémy). Existují i další možnosti jako je doplňování vody z výškových nádrží (samospád), doplňování nestandardními trasami, dochlazování přes výměníky, chlazení jímky kontejnmentu, atd. atd.
V Dukovanech i v Temelíně se počet palivových souborů chlazených v bazénech pohybuje kolem 350 na blok.

3. Na otázku, co se stane s tímto vyhořelým palivem po nekontrolovatelném vzrůstu teploty a následném zničení reaktorové haly nelze jednoduše odpovědět. Teplota a její růst je závislý na době, která uběhne po vyvezení čerstvě vyhořelých palivových souborů z reaktoru. Pokud bychom brali skutečně nejhorší scénář, lze s jistotou hovořit o dnech, než by mohlo dojít k takovému vyvaření vody, aby se začaly odhalovat palivové soubory a mohl začít vznikat vodík. Nutno si uvědomit, že během tohoto času by personál NESMĚL konat jakékoli činnosti k zajištění chlazení, zároveň by musely selhat několikrát jištěné automatiky. Nutné by bylo selhání vnějšího napájení (pracovního z přívodu 400 kV i rezervního 110kV) a selhání automatik, kdy bloky v důsledku výpadku vnějšího napájení zregulují výkon jen pro vlastní spotřebu. Nesměl by nastartovat ani jediný nezávislý dieselgenerátor (Temelín 8 ks), Dukovany (12 ks) a nesmělo by být obnoveno napájení vlastní spotřeby z vodních elektráren (přímé linky do elektráren).
I přes tento zcela fatální scénář hraničící se sci-fi není poškození reaktorových sálů Temelína a Dukovan reálné. Konstrukcí jsou hodně odlišné od fukushimských bloků. Významně by musely selhat i „vodíkové rekombinátory“, umístěné na jednotlivých reaktorových sálech, které slouží ke katalytickému spalování vznikajícího vodíku a brání vzniku výbušné koncentrace.
Veškerá bezpečnostní opatření realizována k tomu, aby teplota v bazénech skladování nemohla nekontrolovaně růst, jsou navržena na základě analýz událostí, které by mohly vést ke ztrátě odvodu tepla z bazénů skladování.

4. Ve Fukušimě se nedostala velká část vyhořelých palivových souborů z reaktorové haly (viz výše).

5. Jaderná elektrárna Dukovany nebude přesluhovat a není nebezpečná z podstaty věci. Životnost a bezpečnost je všude ve světě posuzována průběžně a systém kontrol, analýz a jiných vědeckých metod zabezpečuje aktuální přehled o stavu jednotlivých komponent. V některých zemích dokonce žádné časové omezení licence pro provoz jaderného zařízení neexistuje a licence je trvalá. Úřad zatím s ničím nesouhlasil, pokud si držitel povolení (ČEZ, a.s.) podá žádost, budeme se jí v souladu s platnou legislativou zabývat. Naše legislativa pamatuje i na vývoj v oblasti vědy, techniky a zkušeností z praxe a ukládá držitelům povolení tyto poznatky aplikovat.
Jistěže SÚJB nechce a nemůže nic stavět, to věc, která orgánu státní správy nepřísluší. Rovněž jsme nedali souhlas k výstavbě pátého bloku. Jak bylo uvedeno výše, pokud si někdo podá žádost, budeme ji řešit v souladu s platnými předpisy. Pokud byste konkrétně uvedl, jaké krizové scénáře máte na mysli, rádi svou odpověď rozšíříme.

6. Reaktorová nádoba je neopravitelná a v tom s Vámi naprosto souhlasíme. Pokud by se vyskytla jakákoliv závada bránící dalšímu bezpečnému provozu, neočekáváme, že by držitel povolení podal žádost o prodloužení provozu. Pokud ano, nedostal by ji, protože žádost musí podložit průkazy bezpečného stavu zařízení. Ale jaderný blok nelze brát jen jako reaktorovou nádobu. Je zde daleko víc komponent, které mají vliv na jadernou i další bezpečnosti a stejně tak může být blok odstaven, pokud kterákoliv z nich nebude splňovat požadavky. Mohu Vás uklidnit, že proces stárnutí reaktorové nádoby je sledován pečlivě a systematicky. Navíc Dukovany „nezamrzly“ na technologii z doby své výstavby. Proběhla a probíhá rozsáhlá modernizace (viz výše) platí požadavek legislativy na uplatnění nejnovějších výsledků vývoje vědy a techniky.

7. Žádný souhlas SÚJB k dalšímu provozu (po 30ti letech), natož souhlas s „přesluhováním“ nebyl vydán, nelze přehodnocovat rozhodnutí, které ještě nebylo vydáno.

8. Reaktor v Dukovanech má systém tzv. „ochranné obálky“, který plní stejné bezpečnostní funkce jako kontejnment. Systém je navržen tak, aby vytvořil hermetický prostor reaktoru, odolal vysokému tlaku maximální projektové havárie. Hermetický prostor je pravidelně testován těsnostní a tlakovou zkouškou.

9. Uznáváme, že při výstavbě dalších bloků dojde ke kumulaci množství aktivních materiálů v areálu elektrárny. Nerozumíme však, proč by měla zásadně vzrůst možnost technologických havárií? Pokud je nám známo, dostavba dalších bloků v lokalitě Dukovany se uvažuje pro vzdálenější budoucnost, a to již s velkou pravděpodobností nebudou v provozu současné reaktorové bloky. I kdyby v provozu byly, nelze činit takové závěry. Existují naopak faktory, které rizika víceblokových elektráren snižují. Příkladem může být systém elektrického napájení.

10. Japonské elektrárny jsou projektovány na takový stupeň zemětřesení, jaký byl dle historických záznamů očekáván s rozumnou pravděpodobností. Samotné zemětřesení, pokud jste nezaznamenal, nezpůsobilo nic jiného než bezpečné odstavení bloků a najetí bezpečnostních systémů. Dovolávání se tisku je snadné, ale k seriózní diskusi musí vést podložená fakta. Myslíte, že v mimořádné situaci, jako je tato, se tam pohybuje nějaký reportér, navíc v prostředí, které je podle Vás smrtelně nebezpečné? Ověřené hodnoty žádné ohrožení neidentifikovaly. Nerozumíme Vaší myšlenkové přesmyčce, v které píšete o selhání „veřejné kontrolní funkce“ v Japonsku a USA a zároveň z ní vyplývá, že problém je i na straně SÚJB, aniž by bylo vysvětleno, jak jste k takové souvislosti dospěl.
Také ropná plošina jistě nespadá pod orgány jaderného dozoru a tak ji ponecháme stranou.
Píšete o jaderných elektrárnách na tektonickém zlomu a občanských iniciativách, které se dovolávají interních zdrojů informací o nějakém nebezpečí. Nevěříme, že by pracovník, který je přesvědčen o hrozícím nebezpečí, setrval ve svém zaměstnání a bydlel nadále se svou rodinou v těsné blízkosti této hrozby. Pokud by podal podloženou informaci orgánům dozoru, zcela jistě by se touto informací zabývaly.

11. Odborníci SÚJB se ihned zapojili do mezinárodních aktivit spojených s posouzením události na Fukušimě (v rámci WENRA, IAEA, EK/EU, OECD/NEA). Úřad také do speciálních pracovních skupin jmenoval svého koordinátora, který bude přenášet možná mezinárodní doporučení na naši půdu.
SÚJB zároveň zřídil vlastní expertní skupinu, která se bude zabývat rozborem fukušimské události „z vnitrostátního pohledu“, tedy jeho možným dopadem na naše projekty. Její bezpečnostní analýzy a hodnocení budou prováděna specialisty držitele povolení a následně nezávisle posuzována odborníky z vybraných výzkumných organizací (relevantní akademické ústavy, v.v.i., vysoké školy apod.). SÚJB bude činnost této skupiny řídit a koordinovat s cílem zodpovědně vyhodnotit, zda nebude potřeba získané výsledky analýz a hodnocení aplikovat v našich podmínkách. Důraz bude kladen i na vyhodnocení/posouzení použitých bezpečnostních analýz extrémních vnějších vlivů (zemětřesení apod.).

12. Vláda SRN reaktory definitivně neodstavila. Odstavení je avizováno na dobu 3 měsíců, během kterých se má bezpečnost elektráren prověřit. Krok Německa nám není zcela srozumitelný, nicméně Spolková republika Německo je samostatný suverénní stát a má právo ve všech oblastech své existence konat ty kroky, které považuje za správné.
SÚJB bude plnit úlohu zodpovědného dozorného orgánu stejně jako doposud, jak mu to ukládá zákon č. 18/1997Sb.

13. Německé rozhodnutí v tuto chvíli ještě nepadlo. Za SÚJB můžeme prohlásit, že rozhodnutí SRN ani jiného státu nevede a ani nepovede SÚJB k jinému hodnocení elektrárny Dukovany, neboť k tomu není objektivní důvod. SÚJB při hodnocení úrovně jaderné bezpečnosti používá mezinárodně uznávané prostředky. Díky mnoha kontrolám, rozsáhlým hodnocením, analýzám a schvalovacím procedurám máme velice dobrý přehled o objektivním stavu zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany na Dukovanech. Dukovany jsou zmodernizovanou elektrárnou, která dlouhodobě patří podle ukazatelů a mezinárodních hodnocení mezi 10% nejlépe provozovaných elektráren na světě. Navíc všechny jaderné elektrárny nejen u nás jsou pravidelně posuzovány mezinárodními misemi jako jsou např. OSART(IAEA) nebo WANO Peer Review.

Pokud jste přesvědčen o tom, že naše kroky nejsou uspokojující, máte konkrétní a podložené poznatky o oblastech, které jsou zanedbávány či v neuspokojivém stavu, uvítáme Váš konkrétní podnět, kterým, pakliže bude odůvodněný, se budeme seriózně zabývat.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Dana Drábová
předsedkyně SÚJB