Načítání...
 

Bratrstvo státní pracky

2016 / 1
Strana: 1 / 2


Uplatek

První letošní číslo si vzalo nadpis z Rychlých šípů. Bratrstvo státní pracky funguje už od dob Klausových tunelů pořád stejně. Pravice i levice u politických koryt ví, že je potřeba krást ze státního. A beztrestně to lze pouze skrze správně „ošetřený“ zákon, který nechá dostatek děr, z něhož budou těžit ty korporace, které pak zaplatí tu či onu partaj. Nic nového pod sluncem, alespoň v Česku určitě ne.


Schválil se životu nebezpečný zákon: Rozhovor s poslancem Ludvíkem Hovorkou

redakce

Kde jsou ty staré časy kdy na správu celé republiky stačila polovina úředníků a to ještě nebylo v kanceláři žádné PC, ba ani databázové registry kde čeho. O bezpečnosti dat nerozhodovala díra v informačním systému ani přístupová práva, ale jen klíče od kanceláře nebo trezoru. Věřte, že hlídat klíče je mnohem snadnější. Dnes už nejde jen o hlídání, ale také o možné zneužítí těchto dat, která představují jedno velké pokušení pro všechny. Pro statistiky k hledání zajímavých závislostí, pro obchodníky se zdravím co tyto zajímavé údaje zajímají, pro zkorumpované politické partaje, aby si mlčením k nemravnému zákonu přišly na tichou podporu od všech korporátních subjektů, které na tomto kšeftu vydělají miliardy.

Připravili jsme rozhovor s poslancem Ing. Ludvíkem Hovorkou na toto palčivé téma.

Legislativní odborníci tvrdí, že zákon ruší lékařské tajemství osobního vztahu pacient-lékař. Ministerstvo zdravotnictví chce nástroj pro řízení agendy. Kdo má pravdu?Návrh zákona byl připraven v r.2008 za ministra Julínka a náměstků Šnajdra a Hroboně. V květnu 2009 padala vláda demisi a zákon se již neprosazoval. Nevypořádané připomínky zabránily sválení a nová ministryně Filipová to už nebyla schopná dotáhnout. Nová Fišerova úřednická vláda už toto nepojednávala. Štafetu převzala koaliční vláda TOP9-ODS- VV. Změny připravila vláda Petra Nečase (ODS). Leoš Heger (TOP 09) byl do července 2013 ministrem zdravotnictví. NZIS v mírně upravené verzi umožňující propojení všech registrů se zdravotní dokumentací byl schválen v rámci nového zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. Nový zákon o zdravotních službách tehdy nahradil zákon č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. Zákonný rámec pro NZIS je dán sněmovním tiskem 405 Zákonem o zdravotních službách. Navrhované propojení všech zdravotních registrů za účelem statistických šetření bylo už v zákoně 372/2011 Sb. Zde je pověření pro Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky pro účely ustavení NZIS - Národního zdravotního informačního systému.

''Potřebujeme nový registr?
Samostatné zdravotní registry už dlouho a dobře fungují, příkladem je nejstarší Onkologický registr, ale i ty novější Národní registr novorozenců (NRNAR), Národním registru rodiček (NRROD). Agendy NZIS fungovaly bez větších problémů se zneužívání dat, právě jen z důvodu fyzického oddělení. Doktor má svou kartotéku, nemocnice a zdravotní pojišťovny svoje systémy, lékařská odborná sdružení mají svoje specializované registry. Informace jsou v evidencích zapsané podle platného zákona 372/2011 Sb. a nelze se tomu vyhnout. Zakázat zápis svých osobních údajů jako osoba nemůžete a nemůžete požadovat ani smazání takto pořízených záznamů. Dnes existuje asi 30 různých databází zdravotnických informací a nově toto všechno má být propojeno v jednom jediném místě na ÚZIS. Všechna data, včetně předepsaných statistických hlášení od zdravotnických pojišťoven, mohou podle vládního pověření využít v rámci NZIS.

Termín NZIS byl ustaven zákonem 260/2001 Sb., který pouze formálně reagoval na vznik informačních systémů veřejné správy v roce 2000. Tenkrát se říkalo, že to je strop, červená čára a nepřekročitelná hranice za kterou se nepůjde. Argumentovalo se potřebou mít informace o kvalitě zdravotní péče. Úplně stejně jako dnes. Proto vydalo Ministerstvo zdravotnictví pověření pro statistická šetření pro NZIS jako celek tj. na všechny doposud samostatné databáze. Ta data jsou dnes k plně k dispozici pro řízení rezortu. Připravuje se nový portál kde se mají výsledky statistických šetření ÚZISu přehledně prezentovat. Pro veřejnost jsou dostupné už teď na stránkách Úzisu v sekci zdravotní statistika.

Takže to stručně shrnu: Zatím opravdu nebylo žádné oficiální centrální úložiště s přímým přístupem ke zdravotním datům propojených rodným číslem pacienta. Dosud funguje systém statistických šetření na data ze zdravotních registrů a statických výkazů zdravotních pojišťoven. Toto je celá odpověď na Vaši otázku. Nástroj pro řízení zdravotnictví byl a je už dnes k dispozici. Je to funkční systém statistických zjištění nad zdravotnickými daty sdruženými do NZISu. Zákonem určený, který údaje bude zpracovávat, je Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) který vede ředitel doc. RNDr. Ladislav Dušek. Zdůrazňuji, že tento úřad není pod zákonem o státní službě a jeho zaměstnanci nejsou státními úředníky.


Podle Vašeho mínění je informací nutných pro řízení zdravotnictví dost. Proč se požaduje sbírání citlivých osobních informací?

Navrhovaná právní úprava ST 614 fakticky pro statistiky v ÚZISu ruší systém oddělených registrů a propojuje dříve samostatné jednotlivé agendy přes rodné číslo. Navíc takto propojená data novelou zákona nařizuje předávat on-line do předávacího místa na ÚZIS. Tam vzniká centrální úložiště dat.Korupce je u nás především organizovaný zločin

Petr UmlaufZ provedených výzkumů vyplývá, že korupce jednotlivých úředníků a dalších pracovníků veřejného sektoru se při poskytování veřejných služeb moc často nevyskytuje. Mezi oblastmi zasaženými korupcí téměř nefiguruje školství,ani zdravotnictví se nejeví jako významně zkorumpovaný sektor, alespoň podle výsledků průzkumů. Tím se Česká republika odlišuje od zemí s vysokou mírou korupce, jako je např. Ukrajina či Rusko.

Skutečným problémem České republiky není „drobná korupce“, ale korupce systémová, organizované zneužívání veřejných zdrojů, s napojením na politické struktury. Lze hovořit o tom, že korupce v České republice přechází do stadia, které literatura označuje jako “state capture“. Tento termín zahrnuje aktivity jednotlivců, skupin a firem jak veřejné, tak i soukromé sféry, které směřují k ovlivňování utváření zákonů, regulací, nařízení, rozhodnutí a ostatních vládních postupů ve svůj prospěch v důsledku ilegálních a netransparentních provizí soukromého charakteru veřejným úředníkům skrze neformální, netransparentní a preferenčním přístupové kanály a vlivové skupiny. Mezi ně patří také nejasná spojenectví mezi politickými a obchodními zájmy státních úředníků, lidí z vysokých škol, nemocnic a dalších institucí.


Propojení organizovaného zločinu a korupce v České republice je z hlediska plnohodnotného state capture zatím v počátcích. Přesto se ukazuje, že systémová korupce nabývá podoby organizovaného zločinu. To pověstné prorůstání organizovaného zločinu do státní správy není přesný stav. Českým trendem je zneužívání veřejných prostředků, které organizují legální podnikatelské subjekty. Jsou spojeny s vedoucími pracovníky veřejného sektoru a jednají často na hraně zákona nebo už za ní.

Jako zásadní se v tomto ohledu jeví spolupráce klíčových institucí policie, státního zastupitelství, Finančního analytického útvaru Ministerstva financí a finančních úřadů při zajišťování výnosů a vyšetřování praní špinavých peněz.

Jaká opatření zavádí stát
Nejviditelnější je v tomto ohledu Ministerstvi financí. Tématem dne je elektronická evidence tržeb. Hra na téma, jaké procento představuje který únik, mají jediný smysl, bagatelizovat problém krácení tržeb. Český statistický úřad vyčíslil objem krácených tržeb ve výši 160 mld. korun. Taková jsou fakta, je zřejmé, že evidence tržeb má smysl.

K omezení karuselových podvodů s DPH má pomoci režim reverse charge, takzvané obrácené zdanění. Přenesení daňové povinnosti je účinným nástrojem v zabránění úniku DPH. Česky a stručně: platí ten, kdo platí. Administrativně se DPH odehrává pouze u odběratele, to znamená jen u jednoho člena z obchodní transakce, na něhož je daňová povinnost přenášena. Samozřejmě pokud jsou oba plátci DPH, protože na neplátce tuto povinnost nelze přenést. Vést k pořádku má i zavedení povinnosti podávat kontrolní hlášení pro plátce DPH. Právnické osoby, které jsou ve větší míře zapojeny do rozsáhlých podvodů při placení DPH, mají podávat toto kontrolní hlášení měsíčně bez ohledu na periodu zdaňovacího období.

V poslanecké sněmovně leží zákon o centrální evidenci účtu. Umožní oprávněným institucím získávat informace dříve podléhající bankovnímu tajemství. Jedná se zejména o daňové orgány, Celní správu, orgány činné v trestním řízení, Finanční a analytický útvar, zpravodajské služby. Skutečně jde jen o to určit, kdo je majitelem evidovaného čísla účtu. Tento evidenční seznam povede ČNB a nejsou na něm žádné částky zůstatků.

Prokazování původu majetku je téma živé, které spolehlivě zvedne "ochránce demokracie", hlavně ty, kteří kradli jako modré a jiné straky. Sněmovně už byly předloženy návrhy dvou zákonů o prokazování původu majetku. U toho vládního návrhu se jedná o novelu zákona o dani z příjmů.

Na daňové úniky ze spotřebních daní míří zpřísnění podmínek pro opakované přijímání vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně. Bylo zavedeno testování ekonomické spolehlivosti těchto subjektů. Cílem je eliminace podvodů v oblasti spotřební daně i DPH hlavně u pohonných hmot.

Mění se i systém kontrol na finančních úřadech. Byl zaveden systém jedné hlavy, který znamená, že prostřednictvím dožádání se případ podvodného řetězení mnoha firem v různých krajích stáhne jen na jedno místo provádějící kontrolu. Jeden úřad tak má všechny informace i veškerou odpovědnost. Potlačení hranic místní příslušnosti se velmi osvědčuje. Narušilo to poklidné klima vzájemných přátelských vazeb. Snad jednou dojde i úplnému zrušení hranic místní příslušnosti.Kauza NZIS aneb Jak udělat ze státního úřadu korporátní trafiku

Petr Umlauf

Abyste rozuměli této problematice, je dobré si kliknout na tématické číslo nazvané Velká datová loupež. Do jisté míry jde o podobnou zlodějnu s daty, jako byla Drábkova s-karta. Viz tyto články:
Proč stát nechrání vysoce citlivá data o našem soukromí?
ÚOOÚ aneb Kdo a jak mlčí k Velké datové loupeži
Kauza IZIP aneb Velká datová loupež

A kdo se o politiku nestará, protože si myslí, že je nesmrtelný, že jej nikdo nemůže vyhodit z práce, a daně na zdravotnictví považuje za charitu pro korporace, nechť si přečte tento článek:
Jak se objednává pizza v roce 2025
Co je NZIS a jak se zákonem zachází s našimi zdravotními údaji

Zákonný rámec pro NZIS je dán sněmovním tiskem 405 Zákonem o zdravotních službách. Byl schválen jako Zákon č. 372/2011 Sb. Úloha Národního zdravotnického informačního systému (NZIS) je definována v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v § 70 odst. 1 (platnost zákona od 1. dubna 2012). NZIS je jednotný celostátní informační systém, určený ze zákona k těmto účelům:
  • zpracování údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, o činnosti poskytovatelů a jejich ekonomice, o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví za účelem získání informací o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, pro řízení zdravotnictví a tvorbu zdravotní politiky;
  • vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených;
  • vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených,
  • realizaci a zpracování výběrových šetření o zdravotním stavu obyvatel, o determinantách zdraví, o potřebě a spotřebě zdravotních služeb a spokojenosti s nimi a o výdajích na zdravotní služby, pro potřeby vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví;
  • zpracování údajů uvedených v písmenech a) a d) pro statistické účely a k poskytování údajů a statistických informací v rozsahu určeném tímto nebo jinými právními předpisy, včetně poskytování informací pro mezinárodní instituce.
Správou NZIS byl na základě pověření MZ pověřen Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) v souladu se základním účelem a předmětem jeho činnosti vyplývajícím ze Statutu ÚZIS ČR. Rozsah pověření je vymezen v § 72 odst. 1, písm. a) až d) a f) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

O co se nyní hraje změnou zákona o NZIS
Změny připravila už vláda Petra Nečase (ODS). Leoš Heger (TOP 09) byl do července 2013 ministrem zdravotnictví a po schválení tohoto zákona vydal pověření pro Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky pro účely ustavení NZIS - Národního zdravotního informačního systému. Zákon podle § 72 odst. 1 ke zpracování našich osobních údajů říká přeloženo do řeči srozumitelné přibližně toto:

Pro zpracování osobních údajů v Národním zdravotnickém informačním systému podle odstavce 1 písm. b) a c) se předávají bez souhlasu pacienta údaje, kterými jsou v případě pacienta
- údaje potřebné k jeho identifikaci, a to číslo pojištěnce, je-li přiděleno, nebo rodné číslo, není-li tímto číslem číslo pojištěnce, anebo datum narození, není-li přiděleno rodné číslo,…Každý na základě tohoto zmocnění a platného zákona 372/2011 Sb. musí strpět shromažďování a uchovávání údajů o svém zdravotním stavu pro následující účely:

b) k vedení Národních zdravotních registrů a zpracování údajů v nich vedených,
c) k vedení Národního registru poskytovatelů a Národního registru zdravotnických pracovníků a zpracování údajů v nich vedených…Co přesně jsou Národní zdravotní registry a další registry zdravotnických záznamů, najdete na na stránkách ÚZIS. Jak to celé funguje, přiblížíme ve zkratce na události narození vašeho dítěte. Ta je zaznamenaná v Národním registru novorozenců (NRNAR) a maminka je registrovaná v Národním registru rodiček (NRROD). Tato data jsou zapsaná podle platného zákona 372/2011 Sb. a nelze se tomu vyhnout. Úředníci ÚZISu mohou podle vládního pověření tato data využít v rámci NZIS - Národního zdravotního informačního systému.