Článek Hnutí Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci zásadně upozornil toto chvályhodné občanské hnutí na jednu důležitou věc.

e-republika wrote:
Vyjmenovat dobré požadavky je jedna věc, prosadit tyto požadavky tak, aby splnily svůj účel, to je věc druhá. A jestli si aktivisté Rekonstrukce státu nepohlídají, aby jejich požadavky prosazovali kompetentní a schopní poslanci, tak ať jdou do háje.

Kalousek a jeho poskoci s nadšením uvítali návrhy, které se formálně opíraly o návrhy Rekonstrukce. Parta sněmovního Mordoru (Kalousek, Polčák, Benda a spol) se snažila přerušit zasedání Sněmovny v momentu, kdy se vyskytly první pochybnosti o tom, že by návrh neprošel. Pak asi něco není v pořádku. O další připravované Polčákově ofenzívě na budoucím jednání na 6. schůze Sněmovny ČR od 4. února viz článek Polčákovo plácnutí do vody. Chvályhodnou roli v záchraně NKÚ sehrál její šéf Miloslav Kala a poslanec Ludvík Hovorka. Ten funguje ve Sněmovně málem jak Blanický rytíř, viz jeho klíčovou roli při záchraně veřejno-právního systému zdravotnictví před pravicovým rozkradením skrze Julínkovu deformu.

Jde o důležitou věc, a to hned na začátku působení nové vlády a parlamentu. Navíc vzniká situace, kdy iniciativy jako Rekonstrukce státu mohou přímo ovlivňovat tvorbu zákonů. Mají tedy velikou odpovědnost. Proto chceme tuto situaci rozebrat důkladně, třeba i pro poučení dalším generacím.

1. Správné zásady Rekonstrukce

Nejprve představme ideje a tým lidí z Rekonstrukce, který nese přímou odpovědnost za signatáře. Ideje jsou následující. Podpoříme novelu Ústavy a zákona o NKÚ, která rozšíří kontrolní pravomoci NKÚ na:

  • hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a s příjmy a výdaji jejich rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony,
  • hospodaření s majetkem právnických osob, v nichž má Česká republika nebo územní samosprávný celek alespoň 50% majetkovou účast,
  • hospodaření s majetkem dalších právnických osob veřejnoprávní povahy jako jsou zdravotní pojišťovny, veřejné výzkumné instituce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, Regionální rady regionů soudržnosti, Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář, veřejné vysoké školy a Česká národní banka.

Pracovní tým zastupuje Koordinátor
Jiří Boudal,sociolog, Frank Bold
Pracovní tým
Martin Fadrný,právník, Frank Bold
Štěpán Rattay,ekonom, Oživení
David Ondráčka, politolog, Transparency International
Iniciativa Rekonstrukce státu disponuje bohatým seznamem expertů. Dokonce si nalajnovali, jak má jejich práce vypadat.Tuto odpovědnost si na sebe vzali dobrovolně a jménem veřejnosti, proto také veřejnost bude trvale posuzovat, jak ji naplňují. Jinak ani demokracie nefunguje.

2. K meritu věci, tj. k pokusu zničit NKÚ

Předložení návrhu zákona se musí zabývat zásadní otázkou Rekonstrukce o spoluvině na sněmovním puči: Dali nebo nedali doporučení k legislativnímu návrhu pana poslance Stanislava Polčáka?

Předkladatelem je skupina poslanců, která předložila Sněmovně návrh zákona 2. 12. 2013. Zástupce navrhovatele: Polčák S. a další. Viz Sněmovní tisk č.43. Na graficky povedeném webu Rekonstrukce státu takto uvedené závazné stanovisko nebo vyjádření nenajdete. Vláda své oficiální stanovisko pro poslance zveřejnila. A teď to hlavní.

Na webu Rekonstrukce státu není nic o tom, kdo je předkladatelem návrhu, zda se s textem někdo seznámil, vyjádřil souhlas, popřípadě nesouhlas.

A nyní k poslanci Polčákovi. Pan Polčák jméno iniciativy v úvodním slově nezmínil. Návrh předložil, a to naprosto stejný jako v minulém období, viz modus operandi zmíněné party sněmovního Mordoru. Ale stala se věc v poslanecké sněmovně málo vídaná. K zákonu v rozpravě vystoupil host, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Sněmovna mu toto vystoupení svým souhlasem umožnila. A pan prezident NKÚ si k tomu řekl svoje:

Miloslav Kala wrote:
Navrhuji vám - vraťte předložený návrh předkladatelům k dopracování a požádejte vládu, ať připraví vládní návrh novely Ústavy, který projde standardním legislativním procesem. Jedině takový postup umožní vzájemné provázání novely Ústavy a novely zákona o NKÚ. Jedině tato cesta zabrání rizikům interpretačních sporů, které skončí soudními tahanicemi, a nikoliv kvalitně provedenou kontrolou. Pro ty z vás, kteří se cítíte vázáni svým podpisem tzv. Rekonstrukce státu, mi dovolte připomenout, že na základě slibu, který jste před pár týdny složili, jste vázáni především svým vědomím a svědomím. Nehlasujte pro něco, co ve svém důsledku zakládá na řadu problémů, a raději si dejte práci připravit skutečně kvalitní předlohu, která naplní vaše sliby. Je to jen ve vašich rukou. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

Zlatá to slova proti dekonstrukci NKÚ a státu. Nyní se musíme podrobně podívat na znění zákona, nedá se svítit. Ale to měla udělat Rekonstrukce státu a neudělala. A my jsme ještě během schůze Sněmovny upozorňovali na to, že je to průšvih jako blázen, viz datum a hodinu publikace článku.

3. Věcný rozbor, porovnání kompetencí NKÚ v obou verzích

V tabulce je stále platné znění zákona a nový návrh pana poslance Polčáka. Je zveřejněna jen důležitá část rozboru.

platný zákon č.166/1993
a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,


b) státního závěrečného účtu České republiky,
c) plnění státního rozpočtu České republiky,
sněmovní tisk 44/0

a) hospodaření s majetkem státu a s prostředky poskytnutými státu ze zahraničí,


b) příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní závěrečný účet, včetně závěrečných účtů
kapitol státního rozpočtu, a příjmy a výdaje státních fondů,

c) hospodaření s majetkem územních samosprávných celků a příjmy a výdaje jejich
rozpočtů, a to z hlediska souladu se zákony,

rozdíly

Vypadla kompetence kontroly daní tj. veřejných prostředků
Vládní připomínka: „Podle zavedené praxe nejvyšších kontrolních institucí přitom kontrola legality zahrnuje soulad se všemi právními předpisy, nikoli jen se zákony. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu nemá v žádném ohledu povahu „správního dozoru“, a nepředstavuje tak zásah do činnosti příslušného územního samosprávného celku. Vyloučení působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k územním samosprávným celkům, pokud jde o kontrolu, zda jsou kontrolované činnosti účelné a hospodárné, tak nemá opodstatnění

d) hospodaření s prostředky, poskytnutými České republice ze zahraničí, a s prostředky, za něž převzal stát záruky,
d) hospodaření s majetkem veřejných institucí, jde-li o
1. zdravotní pojišťovny,
2. veřejné výzkumné instituce,
3. dobrovolné svazky obcí,
4. příspěvkové organizace územních samosprávných celků,
5. Regionální rady regionů soudržnosti,
6. Českou televizi,
7. Český rozhlas,
8. Českou tiskovou kancelář,
9. veřejné vysoké školy,
10. Českou národní banku,
Vypadla kompetence a s prostředky, za něž převzal stát záruky,

Vypadla kompetence z bod a) stávajícího zákona finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob výčet institucí nenahradí možnost kontrolovat veřejné prostředky tj. to co je vybíráno jako daň, poplatek apod.

Možná se vám zdá tato četba zbytečně zdlouhavá, ale takto se u nás dvacet let kradlo a nejspíš ještě krást bude. A Rekonstrukce státu měla tuto práci udělat, protože se sama do role hlídače delegovala svou vlastní iniciativou.

4. Poslanecká diskuze k návrhu

Věcný rozbor kompetencí provedl pouze poslanec Ludvík Hovorka, jeho jméno zde budiž pochváleno. Záznam z jeho vystoupení najdete zde. Většina poslanců řešila u obou projednávaných věcí méně důležité detaily. Téměř nikdo (kromě party sněmovního Mordoru pochopitelně) si nevšiml, že se úplně změnila podstata určení pravomocí NKÚ. Zmizely důležité kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu, což nikoho z 200 poslanců moc nezaujalo. Výsledek projednávání není ani remíza. Ústavní zákon prošel do dalšího čtení. Závady vytýkané ze strany NKÚ, jež jsou z části uvedené v přehledu, zatím v návrhu zůstaly. Pan Polčák jako předkladatel zřejmě žádnou z připomínek jako pozměňovací návrh nepřipraví, protože by to nebylo v jeho zájmu. Jeho úmyslem je, aby kontrolní pravomoci ze strany NKÚ byly omezeny. Kdo to nechce vidět, je hlupák.

5. Doporučení Rekonstrukce státu k návrhu novely Ústavy

Tady je třeba přesně citovat z prohlášení Rekonstrukce státu, viz jejich web a článek Stanovisko Rekonstrukce státu k zákonům na mimořádné schůzi sněmovny.

Rekonstrukce státu wrote:
U novely Ústavy rozšiřující kontrolní pravomoci NKÚ vznikla kontroverze, protože zároveň omezuje možnosti NKÚ kontrolovat účelnost dotací pro místní samosprávu (stále může kontrolovat zákonnost). Problém vznikl tím, že současný návrh zákona reagoval na požadavek senátorů omezit kontroly v obcích a krajích na pouhou kontrolu zákonnosti. Toto řešení odpovídá i bodům v prohlášení Rekonstrukce státu. Z odborného hlediska Rekonstrukce státu podporuje ambicióznější cíl v podobě kontroly místních samospráv v plném rozsahu, jak doporučuje i Limská deklarace. Nad touto otázkou by měla být zahájena debata ve výborech za přítomnosti zástupců NKÚ. Pro širší kontrolu obcí a měst je potřeba souhlas Senátu, který nemůže při změně Ústavy Sněmovna přehlasovat. Pokud politické strany i v Senátu podpoří kontrolu obcí a krajů v plném rozsahu, lze současný návrh upravit tak, aby ambicióznější cíle splňoval.

Toto doporučení bylo zveřejněno po projednání zákona v 1. čtení, tj. poté, co jsme napsali náš redakční článek. Z textu je zřejmé, že hlavní námitky, které předložil pan prezident NKÚ a poslanec Ludvík Hovorka, si pánové v iniciativy Rekonstrukce státu nepřipouštějí k tělu. Jsou svým postojem na jedné lodi s předkladatelem panem poslancem Stanislavem Polčákem, což je tristní a trapné. Rekonstrukce státu svou vlastní naivitou a nekompetentností prozatím provozuje dekonstrukci státu. A to už měla možnost své stanovisko změnit, protože fundované rozbory diverzního návrhu zazněly přímo ve Sněmovně. Tečka.

6. Závěr

A nyní citujme ze stanoviska, které Rekonstrukce státu nechce vzít k úvahu a jen planě mlží objemnými prohlášeními pro tisk.

[http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/005schuz/s005039.htm#r6|Poslanec Ludvík Hovorka] wrote:
Chtěl bych se jenom zeptat pana hlavního předkladatele neboli autora této normy, proč došlo ke změnám, které jsou oproti tomu, co bylo v původním znění návrhu zákona, zejména proč došlo k vypuštění kontroly hospodaření s finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob, čili z toho úplně vypadává kompetence ke kontrole daní neboli veřejných prostředků i veřejného zdravotního pojištění.

Jak jednoduché, milá Rekonstrukce. Kdeže ty kompetence NKÚ vlastně jsou? Chtěli bychom se zeptat, a to nejenom pana předkladatele, ale hlavně koordinátora a celého pracovního týmu z Rekonstrukce státu: Kdepak ty kompetence jsou, co se tady mohlo stát, řekni, kde ty kompetence jsou, kde mohou být? Známá píseň je v provedení Marty Kubišová prosím zde. To je ta paní, která celý život bojovala za spravedlivý stát.

Předchozí část polemiky:
Rekonstrukce státu provádí jeho dekonstrukci